20 lat praktyki przed sądami wszystkich instancji

Moje kwalifikacje i doświadczenie

W‭ ‬1993‭ ‬r.‭ ‬ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.‭ ‬Odbyłam 4 – letnią aplikację adwokacją i w‭ ‬1998‭ ‬r.‭ ‬zdałam egzamin adwokacki.‭  W roku‭ 2009‭ ‬ukończyłam studia podyplomowe w ramach Studium Prawa Spółek przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Władam językiem angielskim i włoskim,‭ ‬wśród moich klientów‭ ‬są między innymi‭ ‬mieszkańcy Włoch,‭ ‬USA,‭ ‬Kanady czy Wielkiej Brytanii.‭

‭Zajmuję się sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym gospodarczego i rodzinnego, prawa pacy. Moja praktyka zawodowa od samego początku obejmuje również stałą obsługę osób prawnych. Prowadzę‬ ‬ procesy sądowe, sporządzam opinie prawne,‭ przygotowuję umowy, ‬ prowadzę negocjacje z kontrahentami Klientów.
W skład zespołu Kancelarii wchodzi adwokat,‭ ‬adwokaci współpracujący, aplikanci adwokaccy i personel sekretariatu.
Moje ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe z powodzeniem wykorzystuję w codziennej pracy i dążeniu do korzystnego rozwiązania problemu każdego Klienta.

Sylwia Kujawa Adwokat

Obsługa podmiotów gospodarczych

Jak zapewnić przedsiębiorcom profesjonalną i stałą obsługę prawną w ich bieżącej działalności? Jak na bieżąco wspomagać podmioty prawne w prowadzeniu codziennych spraw, tych prostych jak i skomplikowanych? Jak rozwiązać problemy pojawiające się przed podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na mniejszą czy większą skalę?

Kancelaria od lat wspiera od strony prawnej podmioty prawne w ich codziennej działalności gospodarczej. Kancelaria obsługuje osoby prawne, ‬w tym‭ ‬spółki prawa handlowego,‭ podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ‬stowarzyszenia i fundacje.

Praktycznie każdy przedsiębiorca napotyka mniej lub bardziej skomplikowane problemy wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej. Problemy mogą się pojawić już na etapie podejmowania decyzji co do tego, w jakiej formie prawnej podjąć prowadzenie działalności w celu zarobkowym. Kancelaria może podpowiedzieć formę najbardziej odpowiednią dla danego podmiotu, biorąc pod uwagę rodzaj działalności, potrzeby i możliwości finansowe czy też bezpieczeństwo i zakres osobistej odpowiedzialności. Decyzja, czy zawiązać spółkę cywilną z jednym wspólnikiem czy też utworzyć spółkę np. z ograniczoną odpowiedzialnością w gronie kilku wspólników, może być decyzją kluczową dla danej działalności.

Prowadzenie wszelkiej działalności, zarówno zarobkowej jak i non profit, czy to w formie jednoosobowej działalności gospodarczej czy w formie spółki, stowarzyszenia, fundacji -wcześniej czy później napotyka na problemy natury prawnej. Problemy mogą powstać na styku podmiotu z urzędami jak i podmiotu z kontrahentami. Nierzadko mogą się pojawić problemy wewnątrz spółki – pomiędzy samymi wspólnikami czy też wspólnikami a zarządem. Sprawy sporne nie muszą kończyć się postępowaniami sądowymi, choć jeśli tak się stanie – wówczas potrzebna jest fachowa pomoc prawna ukierunkowana na ściganie nieuczciwych partnerów biznesowych i pociągnięcie ich do odpowiedzialności cywilnej bądź karnej. Z drugiej strony pomoc prawna może być potrzebna w celu obrony przed roszczeniami ze strony kontrahentów biznesowych.

Kancelaria często pomaga w postępowaniu przedsądowym, w dążeniu do polubownego rozwiązania sporu. Oferuje pomoc w negocjacjach i mediacjach ukierunkowanych na zawarcie pozasądowego porozumienia z korzyścią dla obu skonfliktowanych stron.

W każdej działalności, w której przedsiębiorca zatrudnia pracowników, wcześniej czy później pojawiają się problemy z pracownikami. Jak sporządzić wypowiedzenie umowy o pracę, jak rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron, jakie roszczenia przysługują w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę – w tych i wielu innych kwestiach Kancelaria oferuje pomoc.

Wynagrodzenie za obsługę prawną podmiotów gospodarczych Kancelaria ustala na dogodnych dla Klienta warunkach –wedle stawki za godzinę pracy czy też w ramach stałego miesięcznego ryczałtu oferując dyspozycyjność w określonej ilości godzin pracy dla danego klienta.

Prawo rodzinne

Odsetek par małżeńskich które podejmuje decyzje o rozwodzie jest coraz większy. Czy do przeprowadzenia rozwodu potrzeby jest udział adwokata? Czy wystarczy porada w kancelarii? A może jedynie darmowa porada internetowa? Z pewnością nie ma jednoznacznej odpowiedzi na te pytania, gdyż różne są potrzeby Klientów, tak z merytorycznego jak i emocjonalnego punktu widzenia. Niektórym wystarczy zapoznać się z wzorem pozwu o rozwód zamieszczonym w internecie aby czuć się bezpiecznie podczas procesu o rozwód. Inni Kliencie natomiast, nawet w przypadku tzw. rozwodu bez orzekania o winie małżonka, potrzebują pomocy nie tylko przy sporządzeniu pozwu, ale też i dalszych pism procesowych, wielu spotkań w kancelarii i solidnego przygotowania przed wejściem na salę rozpraw. Udział adwokata w takim postępowaniu daje Klientom większe poczucie bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, iż rozwód, w przypadku kiedy strony posiadają małoletnie dzieci, nie sprowadza się jedynie do rozstania małżonków, ale też do uregulowania wszelkich kwestii związanych z dziećmi, takich jak władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dzieci po rozwodzie rodziców, kontakty dzieci z drugim z rodziców. W takim przypadku rolą adwokata jest poprowadzenie negocjacji czy tez raczej mediacji pozasądowych przed pierwszą rozprawą celem uzgodnienia przez małżonków warunków rozwodu jak i podpisania porozumienia wychowawczego regulującego kwestie dzieci.

Jak i jakie wnioski dowodowe można sporządzić w rozwodzie z orzekaniem o winie małżonka? Jak można zabezpieczyć potrzeby rodziny w czasie trwania procesu o rozwód? Czy można podzielić majątek w trakcie rozwodu? Czy i kiedy wprowadzić rozdzielność majątkową w takcie trwania małżeństwa? Jest wiele pytań na które Kancelaria zawsze stara się wyczerpująco odpowiedzieć, prezentując klientowi spectrum możliwości działania.

Prawo pracy

W każdej działalności, w której przedsiębiorca zatrudnia pracowników, pojawiają się kwestie tzw. „pracownicze” . Jak sporządzić wypowiedzenie umowy o pracę a jak powinno wyglądać wypowiedzenie zmieniające warunki pracy? Czy rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem, czy też zaproponować rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Dla Klientów indywidualnych istotne są prawa, jakie im jako pracownikom przysługują. Jakie roszczenia służą pracownikom w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę? Kiedy można się domagać przywrócenia do pracy? Kiedy przysługuje odszkodowanie za czas pozostawania bez pracy? W tych jakże podstawowych kwestiach ale z drugiej strony najważniejszych z punktu widzenia istoty stosunku pracy, bardzo często pojawiają się problemy. W takich sytuacjach, a także w wielu innych spornych kwestiach, Kancelaria oferuje pomoc. Jednym z najistotniejszych elementów w sprawach pracowniczych jest czas, w jakim pracownik zgłosi się z prośbą o pomoc. Kodeks pracy bowiem przewiduje ściśle określone terminy na odwołanie się od decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę do sądu. Przekroczenie terminu grozi niemożnością dochodzenia swych praw.

W ramach doradztwa w zakresie prawa pracy Kancelaria oferuje przygotowywanie i opracowywanie dokumentów dotyczących:

  • zawierania z pracownikami stosunków pracy
  • rozwiązywania umów o pracę w trybie zwykłym i dyscyplinarnym
  • rozwiązywania umów o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (reorganizacja, likwidacja stanowiska pracy)
  • wypowiedzenia zmieniającego stosunek pracy
  • umów o zakazie konkurencji
  • regulaminów pracy
  • umów o powierzeniu pracownikom mienia

A także reprezentowanie przed sądami pracy

Reprezentowanie przed Sądem

Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym,‭ a także ‬przed urzędami i organami administracyjnymi.

Niewątpliwie dla wielu Klientów zetknięcie się po raz pierwszy z sądem jest okolicznością stresującą. Ponadto – mocno sformalizowane postępowania, stanowić mogą pewną barierę dla osób nie obeznanych z prawem na co dzień. Dlatego też udział adwokata w postępowaniu sądowym daje pewien komfort, a czasem jest wręcz koniecznością.

Jak sporządzić pozew; jak sformułować wnioski dowodowe w już toczącym się postępowaniu; jak sporządzić odpowiedź na pozew czy też pismo inicjujące postępowanie nieprocesowe; kiedy złożyć wniosek o zabezpieczenie; jak powinna wyglądać apelacja od wyroku a jak i kiedy można wnieść zażalenie; kiedy przysługuje skarga o wznowienie postępowania a kiedy skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia?

Na te i wiele innych pytań można znaleźć odpowiedź na spotkaniu z adwokatem. Wyjaśnienie zawiłych kwestii procesowych może być początkiem współpracy adwokata przy prowadzeniu danej sprawy sądowej, bądź jedynie stanowić poradę prawną ukierunkowującą Klienta w jego poczynaniach sądowych. Na spotkaniu omawiany jest stan sprawy, ‭możliwe rozwiązania prawne i potrzeby Klienta w przedmiocie danej sprawy.‭ Klient zapoznaje się z poszczególnymi etapami postępowania,‭ przygotowuje się do rozprawy, w której jego udział jest konieczny,‭ tak pod względem merytorycznym jak i zachowania przed sądem.‭

W ramach prowadzonych spraw‭ kancelaria każdorazowo proponuje, ‬zarówno jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego jak i w jego toku,‭ przeprowadzenie rozmów ugodowych celem ewentualnego zawarcia ugody bądź uzgodnienia warunków,‭ ‬na jakich dane postępowanie może się zakończyć.

Chcesz zasięgnąć porady prawnej? Zapytaj Adwokat Sylwia Kujawa – Kancelaria adwokacka Warszawa

Zamów bezpłatną konsultację